Solo Kalimba Tabs by Jennie Blackpink

Solo Kalimba Number Notes & Tabs

1º5 1º5 1º5 1º5 75 75 75
756 656
67 1º5 1º5 1º5 1º2º 75 75 75
71º76 3 7 1º76
3º2º1º1º 671º 6 4º4º4º4º 3º2º3º
72º3º 656 4º3º 656 4º3º
671º 6 4º4º4º4º 3º2º3º
72º3º 777 2º3º 1º7 3º6
63º 1º2º 2º1º2º 1º6 63º 1º2º 2º1º2º 1º6
63º 1º2º 2º1º2º 1º6 1º7 3º6
1º5 1º5 1º5 1º5 2º7 2º7 2º7 2º7
61º 2º2º2º2º 1º 62º 2º2º2º2º 3º
1º3 1º3 1º3 1º5 72º 72º 72º 75
61º 2º2º2º2º 1º 66 5º3º 2º2º3º 1º7 3º6
63º 1º2º 2º1º2º 1º6 63º 1º2º 2º1º2º 1º6
63º 1º2º 2º1º2º 1º6 1º7 3º6

Solo Kalimba Letter Notes & Chords

CºG CºG CºG CºG BG BG BG
BGA AGA
AB CºG CºG CºG CºDº BG BG BG
BCºBA E B CºBA
EºDºCºCº ABCº A FºFºFºFº EºDºEº
BDºEº AGA FºEº AGA FºEº
ABCº A FºFºFºFº EºDºEº
BDºEº BBB DºEº CºB EºA
AEº CºDº DºCºDº CºA AEº CºDº DºCºDº CºA
AEº CºDº DºCºDº CºA CºB EºA
CºG CºG CºG CºG DºB DºB DºB DºB
ACº DºDºDºDº Cº ADº DºDºDºDº Eº
CºE CºE CºE CºG BDº BDº BDº BG
ACº DºDºDºDº Cº AA GºEº DºDºEº CºB EºA
AEº CºDº DºCºDº CºA AEº CºDº DºCºDº CºA
AEº CºDº DºCºDº CºA CºB EºA

Video Tutorial

Solo by Jennie Blackpink Kalimba Tabs Tutorial

Song Credits

Artist: JENNIE
Album: SOLO
Releasing Year: 2018
Language: Korean