Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Kalimba Tabs – Main Theme

Kimetsu No Yaiba Kalimba Number Notes & Tabs

3º2º6 3º 2º3º3º 2º3º3º
6º5º 6º5º3º2º3º
2º1º7 1º2º1º 765
3º 2º3º3º 2º3º3º
6º5º 6º5º3º2º3º
2º1º7º 1º2º1º 7656
6 3º7 656 6 3º7
1º763 3671º
761º 2º3º2º 5º3º
761º 2º3º2º 1º771º
761º 2º3º2º 5º3º
4º3º2º 3º2º1º 6 7 5 3
3º 2º3º3º 2º3º3º
6º5º 6º5º3º2º3º
2º1º 2º7 1º2º1º 71º2º
3º 2º3º3º 2º3º3º
6º5º 6º5º3º2º3º
2º1º7 1º2º1º 7656
6 3º2º 71º2º 71º 763
3º 2º3º3º 2º3º3º
6º5º 6º5º3º2º3º
2º1º7 1º2º1º 7656
6 3º7 656 6 3º7

Kimetsu No Yaiba Kalimba Letter Notes & Chords

EºDºA Eº DºEºEº DºEºEº
AºGº AºGºEºDºEº
DºCºB CºDºCº BAG
Eº DºEºEº DºEºEº
AºGº AºGºEºDºEº
DºCºBº CºDºCº BAGA
A EºB AGA A EºB
CºBAE EABCº
BACº DºEºDº GºEº
BACº DºEºDº CºBBCº
BACº DºEºDº GºEº
FºEºDº EºDºCº A B G E
Eº DºEºEº DºEºEº
AºGº AºGºEºDºEº
DºCº DºB CºDºCº BCºDº
Eº DºEºEº DºEºEº
AºGº AºGºEºDºEº
DºCºB CºDºCº BAGA
A EºDº BCºDº BCº BAE
Eº DºEºEº DºEºEº
AºGº AºGºEºDºEº
DºCºB CºDºCº BAGA
A EºB AGA A EºB

Video Tutorial