မ်ိဳးႀကီး − မလာပါနဲ့ Don’t Come Into me Kalimba Tabs & Chords | Myo Gyi

Don’t Come Into me Kalimba Tabs & Numbered Notes

1°-1-3-5 7 1°
3 6 7 1°-1 7 1° 3° 6
5 4-1
4°-4-6-1° 3° 4°
6 4° 3° 2° 1° 4-6-1°
2° 7 4-6 5 2°°-7-2°
1 1°-1-3-5 1 7 1° 3 5
6 6 7 1°-1 3 5 6 1°-1
5 3-1
1°-1-3-5 1° 7 1° 3 5
7° 1° 1°-3 7 6 7-2 5 3 1
1°-1-3-5 1° 7 1° 3 5
6 6 7 1-1 3 5
2° 2-2° 1° 5 4-1 4
1°-1-3-5 7 1° 5
3 6 7 3°-3 3 5 3° 6
2°-2 4 6 1°
2°-2 1° 7 1° 5
2°-2 1° 7 1°
2°-2 1° 7 1° 5 7 6
6 3°-3 5 3° 4° 2°-2 4 6 1°
3°-3 5 3° 4° 5 3° 2° 4 6
5 2°-2 4 6 1-3° 3 5 3 5
2°-2 1° 7 1° 5 7 6 3 5
6 5°-5 4° 3° 4° 5
3°-3 2° 1° 6 5
1°-1 2° 3° 4° 5 3° 2°
5 2°-2 4 6 1°-3° 3 5 3
2° 1° 2-2° 4 6 2° 1°-1 3 5
1° 5°-5 4° 3° 4° 5
3°-3 2° 1° 6 5
1°-1 2° 3° 4° 5 3° 2°
5 2°-2 4 6
1°-1 3 5 7 1°-1-3-5

Don’t Come Into me Kalimba Chords & Letter Notes

C°-C-E-G B C°
E A B C°-C B C° E° A
G F-C
F°-F-A-C° E° F°
A F° E° D° C° F-A-C°
D° B F-A G D°°-B-D°
C C°-C-E-G C B C° E G
A A B C°-C E G A C°-C
G E-C
C°-C-E-G C° B C° E G
B° C° C°-E B A B-D G E C
C°-C-E-G C° B C° E G
A A B C-C E G
D° D-D° C° G F-C F
C°-C-E-G B C° G
E A B E°-E E G E° A
D°-D F A C°
D°-D C° B C° G
D°-D C° B C°
D°-D C° B C° G B A
A E°-E G E° F° D°-D F A C°
E°-E G E° F° G E° D° F A
G D°-D F A C-E° E G E G
D°-D C° B C° G B A E G
A G°-G F° E° F° G
E°-E D° C° A G
C°-C D° E° F° G E° D°
G D°-D F A C°-E° E G E
D° C° D-D° F A D° C°-C E G
C° G°-G F° E° F° G
E°-E D° C° A G
C°-C D° E° F° G E° D°
G D°-D F A
C°-C E G B C°-C-E-G

Tutorial Video

မလာပါနဲ့  Kalimba Notes & Chords –

Song Credits

Song: Ma Lar Par Nae
Artist: Myo Gyi
Album: Nate Sa Duu Wa
Language: Burmese