Kiss The Rain Kalimba Tabs & Chords

Kiss The Rain Kalimba Letter Tabs & Notes (Easy)

G Cº DºDºEºEº CºDºEºDº GºGº
GºAºBºBºCººCºº DººEººDºº CººBº
CººBºGºGºAºAº GºFºFº GºGº
CºDºEºEº FºFº GºFº EºEº DºDº
G Cº DºDºEºEº CºDºEºDº GºGº
GºAºBºBºCººCºº DººEººDºº CººBº
CººBºGºGºAºAº GºFºFº GºGº
CºDºEºEº FºFº A Cº B Cº
CºEº GºAº CºB AºGº
CºCºGºGºFºFº EºDº CºDºEºEº
CºEºGºAº AºAºBºGº
EºFºGº FºEºFº GºAº BºCºº Eºº DººDºº
G Cº DºDº EºEº CºDºEºDº GºGº
GºAºBºBº CººCºº DººEººDºº CººBº
CººBºGºGºAºAº GºFºFº GºGº
CºDºEºEº FºFº GºFº EºEº DºDº
G Cº DºDºEºEº CºDºEºDº GºGº
GºAºBºBºCººCºº DººEººDºº CººBº
CººBºGºGºAºAº GºFºFº GºGº
CºDºEºEº FºFº A Cº BºCº

Kiss The Rain Kalimba Number Chords & Notes (Easy)

5 1º 2º2º3º3º 1º2º3º2º 5º5º
5º6º7º7º1ºº1ºº 2ºº3ºº2ºº 1ºº7º
1ºº7º5º5º6º6º 5º4º4º 5º5º
1º2º3º3º 4º4º 5º4º 3º3º 2º2º
5 1º 2º2º3º3º 1º2º3º2º 5º5º
5º6º7º7º1ºº1ºº 2ºº3ºº2ºº 1ºº7º
1ºº7º5º5º6º6º 5º4º4º 5º5º
1º2º3º3º 4º4º 6 1º 7 1º
1º3º 5º6º 1º7 6º5º
1º1º5º5º4º4º 3º2º 1º2º3º3º
1º3º5º6º 6º6º7º5º
3º4º5º 4º3º4º 5º6º 7º1ºº 3ºº 2ºº2ºº
5 1º 2º2º 3º3º 1º2º3º2º 5º5º
5º6º7º7º 1ºº1ºº 2ºº3ºº2ºº 1ºº7º
1ºº7º5º5º6º6º 5º4º4º 5º5º
1º2º3º3º 4º4º 5º4º 3º3º 2º2º
5 1º 2º2º3º3º 1º2º3º2º 5º5º
5º6º7º7º1ºº1ºº 2ºº3ºº2ºº 1ºº7º
1ºº7º5º5º6º6º 5º4º4º 5º5º
1º2º3º3º 4º4º 6 1º 7º1º

Video Tutorial

Kiss The Rain Kalimba Tabs – Simple Kalimba

Kiss The Rain Kalimba Letter Notes & Tabs (Advanced)

G C’ D’ C-D’ E’ G-E’ E C
C’ D’ E’ E-G-B-D’ G’ E-G’ G B
G G’ A’ B’ C’-E’-G’-B’ C” A-C” C’ E’
D” E” D” C” G-B’ B D’ B G
C” B” G’ F-G’ A’ F-A’ C’ A
G’ F’ C-F’ G’ G-G’ E
C’ D’ D-E’ F’ D-F’ F
G’ F’ G-E’ B D’
G C’ D’ C-D’ E’ G-E’ E C
C’ D’ E’ E-G-B-D’ G’ E-G’ G B
G G’ A’ B’ C’-E’-G’-B’ C” A-C” C’ E’
D” E” D” C” G-B’ B D B G
C” B’ G’ F-G’ A’ F-A’ C’ A
G’ F’ C-F’ G’ G-G’ E
C’ D’ D-E’ F’ F A G-C’ B C-C’ E G
E’ C’ E’ G’ F-A’ A C’ A G B C’
A’ C-G’ E G E C
B C’ G’ D-G’ F F-F’ E’ G-E’ D’ G-B-D’ C’
C-D’ E’ E-E’ G C’ E’ G’ F-A’ A C’ A G
B’ B’ A’ E-G’ G
E’ F’ A-C’-E’-G’ F’ E’ D-F’ F G’ A A’ B’ C” G-E” B D’ B G-D”
G C’ D’ C-D’ E’ G-E’ E C
C’ D’ E’ E-G-B-D’ G’ E-G’ G B G
G’ A’ B’ C’-E’-G’-B’ C” A-C” C’ E’
D” E” D” C” G-B’ B D B G
C” B’ G’ F-G’ A’ F-A’ C’ A
G’ F’ C-F’ G’ G-G’ E
C’ D’ D-E’ F’ D-F’ F
G’ F’ G-E’ B D’
G C’ D’ C-D’ E’ G-E’ E C
C’ G’ E’ E-G-B-D’ G’ E-G’ G B
G G’ A’ B’ C’-E’-G’-B’ C” A-C” C’ E’
D” E” D” C” G-B’ B D’ B G
C” B’ G’ F-G’ A’ F-A’ C’ A
G’ F’ C-F’ G’ G-G’ E
C’ D’ D-E’ F’ F A G-C’ B C-C’ E G G-E’ B-G’ D’-B’ C-C”

Kiss The Rain Kalimba Number Chords & Notes (Advanced)

5 1º 2º 1-2º 3º 5-3º 3 1
1º 2º 3º 3-5-7-2º 5º 3-5º 5 7
5 5º 6º 7º 1º-3º-5º-7º 1ºº 6-1ºº 1º 3º
2ºº 3ºº 2ºº 1ºº 5-7º 7 2º 7 5
1ºº 7ºº 5º 4-5º 6º 4-6º 1’ 6
5º 4º 1-4º 5º 5-5º 3
1º 2º 2-3º 4º 2-4º 4
5º 4º 5-3º 7 2º
5 1º 2º 1-2º 3º 5-3º 3 1
1º 2º 3º 3-5-7-2º 5º 3-5º 5 7
5 5º 6º 7º 1º-3º-5º-7º 1ºº 6-1ºº 1º 3º
2ºº 3ºº 2ºº 1ºº 5-7º 7 2 7 5
1ºº 7º 5º 4-5º 6º 4-6º 1’ 6
5º 4º 1-4º 5º 5-5º 3
1º 2º 2-3º 4º 4 6 5-1º 7 1-1º 3 5
3º 1º 3º 5º 4-6º 6 1º 6 5 7 1º
6º 1-5º 3 5 3 1
7 1º 5º 2-5º 4 4-4º 3º 5-3º 2º 5-7-2º 1º
1-2º 3º 3-3º 5 1º 3º 5º 4-6º 6 1º 6 5
7º 7º 6º 3-5º 5
3º 4’ 6-1º-3º-5º 4º 3º 2-4º 4 5º 6 6º 7º 1ºº 5-3ºº 7 2º 7 5-2ºº
5 1º 2º 1-2º 3º 5-3º 3 1
1º 2º 3º 3-5-7-2º 5º 3-5º 5 7 5
5º 6º 7º 1º-3º-5º-7º 1ºº 6-1ºº 1º 3º
2ºº 3ºº 2ºº 1ºº 5-7º 7 2 7 5
1ºº 7º 5º 4-5º 6º 4-6º 1’ 6
5º 4º 1-4º 5º 5-5º 3
1º 2º 2-3º 4º 2-4º 4
5º 4º 5-3º 7 2º
5 1º 2º 1-2º 3º 5-3º 3 1
1º 5º 3º 3-5-7-2º 5º 3-5º 5 7
5 5º 6º 7º 1º-3º-5º-7º 1ºº 6-1ºº 1º 3º
2ºº 3ºº 2ºº 1ºº 5-7º 7 2º 7 5
1ºº 7º 5º 4-5º 6º 4-6º 1’ 6
5º 4º 1-4º 5º 5-5º 3
1º 2º 2-3º 4º 4 6 5-1º 7 1-1º 3 5 5-3º 7-5º 2º-7º 1-1ºº

Kiss The Rain Kalimba Cover

Kiss The Rain Kalimba Cover by April Yang

Song Credits

Title: Kiss The Rain 이루마
Artist: Yiruma
Album: From the Yellow Room
Language: English
Releasing Year: 2003